Västsverige

va%cc%88stsverige

När det gäller särskilda fokus i den västsvenska delen av studien, utöver de frågor som ingår i studien om Western Scandinavia, ser det Västsvenska teamet några områden som särskilt intressanta.

Det första området handlar om att skapa en samlad bild och analys av attraktivitet för invånare, dess betydelse för regionens långsiktiga utveckling och diskussioner kring insatser och policies för att utveckla denna attraktivitet. I tidigare OECD forskning finns slutsatser som pekar mot att attraktivitet för invånare långsiktigt är det som genererar en robust samhällsutveckling och en stark utveckling av företagsamhet i mer utvecklade ekonomier. Slutsatserna inom forskningsområden som Ny Ekononomisk Geografi och Urban Ekonomi leder tankarna i samma riktning.

Denna inrikning kopplar också till betydande styrkor i regionen och dess visioner och strategier. Evenemangsstaden Göteborg, Hallands vision om den bästa livsplatsen och Västra Götalandsregionens omfattande satsningar på kultur hör alla hemma här liksom, inte minst, den gemensamma visionen i Västra Götaland om Det goda livet. Men det gäller också det fokus som finns i utvecklingsarbetet på att locka studenter och forskare till regionen och mål om nettoinflyttning i unga åldrar etcetera. Ett fokus på attraktivitet för invånare, drivkrafter för detta med koppling till relevanta teoribildningar på området, med benchmarking när det gäller policies och åtgärder i andra framgångrsika OECD regioner, är därmed en kompletterande samlad utgångspunkt för studiens innehåll i Västsverige och för den västsvenska analysen.

Till det kommer frågor om inriktning, policies och åtgärder för utveckling av en stark urban ekonomi  i sig och motsvarande när det gäller integration inom regionen och dess olika delar. Vilka förutsättningar krävs till exempel för att en ökad produktivitet i den dominerande urbana kärnan ska ge kringeffekter och bidra till utveckling i de andra delregionerna och urbana centra. Även här är det de regionala behoven som står i centrum. Diskussionen om stadsbyggnad är intensiv i Göteborgsregionen och att prata om integration och nytta för alla delar av Västsverige i dessa termer är i grunden en självklarhet.

Ett ytterligare område som redan ingår mer tydligt och som givetvis är betydelsefullt i Västsverige handlar om segregation i boendet och om integration av människor från olika länder och kulturer i Sverige.

Data som lämnas in till OECD bygger delvis på redan insamlat och sammanställt material om exempelvis befolkningsprognoser, näringslivsutveckling, boende och transport. Länkar till dessa rapporter finns till höger. Ännu mer material finns att få i respektive rapportsamling hos Region Halland, Göteborgs stad/Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen.

Det Västsvenska teamet består av medarbetare från Region Halland, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. I teamet ingår delprojektledare, analytiker och kommunikatörer. Dessutom har man engagerat en bred referensgrupp med representanter från kultursektorn, näringslivet, ideell sektor, akademin och offentlig sektor som hjälper till att ta fram data och svarar på frågor i samband med OECD:s besök.

Teamets medlemmar presenterar information från och om studien vid olika tillfällen:

  • Seminarium om pågående OECD-arbeten i Sverige nov 2016
  • Västsvenska arenan under Almedalsveckan 2017

Kontaktperson för det västsvenska teamet är Tomas Ekberg (tomas.ekberg@vgregion.se) på Västra Götalandsregionen.

Relevanta rapporter:

West Sweden Report to OECD 2017

West Sweden Best Practice Cases Report to OECD 2017 v10april2017