Oslo

oslo

Oslo / Akershus / Østfold

De tre fylkene har diskutert temaer for Territorial Review, Megaregion Western Skandinavia. Regionale temaer av felles interesse er utvikling og vurdering av regionale kompetansestrategier, og jobbskaping, entreprenørskap og innovasjon. Vurderinger og anbefalinger om disse temaene kan brukes i sammenheng med regionale utviklingsstrategier og regional planlegging.

I Oslo, Akershus og Østfold er det store kontraster når det gjelder sosio-økonomiske utfordringer på regionalt nivå. Oslo / Akershus har det desidert største arbeidsmarkedet i Norge, og drar nytte av å ha mange nasjonale- og hovedstadsfunksjoner. Østfold, derimot har lav eller ingen vekst i antall arbeidsplasser og har en mindre fleksibel regional økonomisk struktur.

Regionale kompetansestrategier og lokale og regionale arbeidsmarkeder

Kompetansekravene i de regionale arbeidsmarkedene er i forandring i alle tre fylkene. Krav om høyere formell utdanning og ferdigheter er økende i de fleste bransjer. Tilbud og etterspørsel når det gjelder kompetanse er ujevnt balansert i arbeidsmarkedene i de tre fylkene.

Siden 2010 har Østfold hatt en netto tap av arbeidsplasser i håndverksyrker, så vel som blant maskin- og operatørjobber. Akershus har hatt en nedgang i antallet kontorjobber og jobber innen salg og privat tjenesteyting. Oslo har hatt vekst i antallet jobber langs hele utdanningsspekteret – fra ufaglært arbeid til profesjonelle yrker som krever høyere utdanning på master eller doktorgradsnivå.

De norske fylkene er i gang med arbeidet med å utvikle regionale kompetansestrategier denne høsten. De vurderinger og anbefalinger som er identifisert i OECD Skills Strategy Action report for Norway (2014) har vært medvirkende til å initiere dette arbeidet. Østfold er allerede et pilotfylke i dette arbeidet. Regional matching i arbeidsmarkedet/ regional skills strategies (jobbskaping; kompetanseutvikling/utdanning; integrering i/av arbeidsmarkeder) er derfor et annet undersøkelsestema som egner seg for en felles gjennomgang med OECD, både i et grenseregionalt og fylkeskommunalt perspektiv. OECD-studien vil være et bidrag i det regionale strategiarbeidet, selv med våre svært ulike regionale utgangspunkt i Oslo, Akershus og Østfold.

Østfold har allerede en egen regional kompetanseplan (2015), og er i dag en av fem norske fylker som utvikler en regional kompetansestrategi. Akershus fylkeskommune vil starte en lignende regional strategisk prosess sent i 2016, mens Oslo for tiden ikke planlegger slike aktiviteter.

Sentrale problemstillinger:

  • Hvordan kan ubalanse i det regionale arbeidsmarkeder (både i Oslo / Akershus og Østfold) best motvirkes?
  • Vil større mobilitet og utvidede regionale bo- og arbeidsmarkederer redusere de lokale ubalanse i arbeidsmarkedet? Og innenfor hvilke utdannings- og kompetanseområder vil dette har størst virkning ?

Jobbskaping, entreprenørskap og innovasjon

Fra 2000 til 2013 økte arbeidsmarkedet i Akershus utvidet med 26,5 prosent, mens antall nye arbeidsplasser bare vokste med 15,8 prosent nasjonalt. I Østfold har antall jobber i private sektor jobber stått stille siden de økonomiske nedgangstidene i 2008-2009, og en svak vekst i antall arbeidsplasser i Østfold skyldes at det har kommet til flere jobber i offentlig sektor. Siden 2013 har til og med veksten i offentlig sektor stagnert i Østfold. Østfold lider av å ha en ugunstig næringsstruktur, med mange arbeidsplasser i stagnasjon eller bransjer i tilbakegang.

Fra 2000 til 2014 utgjorde netto jobbvekst i Østfold 11 000, mens netto jobbvekst i Oslo var på 47 000. Arbeidsmarkedet i Akershus ble styrket med ytterligere 60 0000 nye arbeidsplasser fra 2000 til 2014. Siden 2000 har veksten i privat sektor vært dobbelt så sterk i Akershus som i resten av Norge, og Akershus og Oslo har hatt en sterk jobbvekst innen alle områder.

Oslo og Akershus har en felles regional plan for innovasjon og nyskaping (2015), med det formål å forbedre den internasjonale konkurranseevnen til lokale bedrifter. Planen angir fem prioriterte områder:

  • Næringsklynger og nettverksutvikling
  • Entreprenørskap og vekstselskaper
  • Leverandørutvikling og innovasjon i tjenester
  • Tidlig-fase finansiering av nye virksomheter
  • Kommersialisering av FoU-resultater

Oslo og Akershus er på topp i Norge når det gjelder innovasjon og entreprenørskap i privat sektor, mens Østfold ligger langt etter landsgjennomsnittet når det gjelder innovasjon og entreprenørskap i privat sektor. I Østfolds regionale planstrategi 2016-2019 blir det på sikt uttrykt interesse for å kople seg opp mot Oslo/Akershus’ felles regionale plan for innovasjon og nyskaping fram mot 2025. Regional næringsutvikling & innovasjon kan derfor være velegnet som et felles tema i denne studien.

Sentrale problemstillinger:

  • Hvordan kan disse fylkene styrke den regional konkurransekraften?
  • Kan mer og bedre grensekryssende integrasjon bidra til dette?

Disse særnorske temaene kommer i tillegg til de overgripende analysetemaene connectivity og governance som OECD skal gjennomføre for hele megaregionen (Oslo/Akershus/Østfold, Västra Götaland og Skåne).

Kontaktinformasjon for Oslo/Akershus/Østfold: Jon Moxnes Steineke, Akershus fylkeskommune (Jon.Moxnes.Steineke@afk.no).