Om projektet

The Scandinavian 8 Million Citykarta_2500x1200

Regionala ekonomier står inför omvälvande förändringar. Handelns globalisering och ekonomin i stort utmanar regionernas förmåga till flexibilitet och möjligheten att behålla en konkurrenskraft inom sina styrkeområden. Skillnader i livsvillkor för invånarna ökar mellan och inom regionerna, och kostnaden för att upprätthålla den sociala sammanhållningen ökar.

Den gränsöverskridande storregionen i västra Skandinavien som sträcker sig från Oslo via Göteborg ner mot Öresund har en stor befolkning, ett starkt näringsliv och framstående forskningsinstitutioner. Den gemensamma traditionen är mycket lång och området har över tid dominerats av danska, norska och svenska intressen. Människor och företag lever, verkar och rör sig i hela området. I ett längre tidsperspektiv har utbytet när det gäller arbete, boende, turism, ägande och handel ökat radikalt.

För att stärka den regionala utvecklingen och analysera den tillväxtpotential som finns i regionen har Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Østfolds fylkeskommune, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Region Halland, Region Skåne och Helsingborgs stad tillsammans beslutat att anlita OECD för att genomföra en så kallad Territorial Review.

Syftet är att visa den betydelse och potential som området har för ekonomisk tillväxt, bättre miljö och mänsklig utveckling och välfärd i såväl nationella som regionala perspektiv. Arbetet är knutet till det samarbete som redan är etablerat i form av Den Skandinaviska Arenan och Göteborg-Oslo-samarbetet.

OECD har under senare år genomfört ett antal Territorial Reviews för delar av den aktuella geografin. En studie som omfattar området från Oslo till Öresund kompletterar befintliga kunskaper och sätter hela regionen i ett större sammanhang. En Territorial Review har en bred ansats och består bland annat av analys av socioekonomiska trender, tillväxtmöjligheter och icke tillvaratagen potential; politik och strategier som syftar till att främja regional konkurrenskraft, social inkludering och hållbar utveckling; formella och informella styrformer och samarbeten mellan kommun, region, nationell nivå kopplat till näringsliv och andra aktörer i samhället – och hur detta hanteras över administrativa gränser och mellan länder.

Till detta kopplas en analys av hur förbättrad integration mellan regionerna/länderna bidrar till den socioekonomiska utvecklingen i varje land. En viktig del av studien kommer också handla om framtida infrastruktursatsningar och här har OECD möjlighet att göra jämförelser utvecklingen för andra motsvarande regioner som till exempel byggt ut järnvägsnätet för snabbtåg.

En förutsättning för att kunna analysera fördelar av ett ökat gränsöverskridande samarbete är en god förståelse för förutsättningarna i respektive delregion. Under 2017 besöker OECD alla delar av den gränsöverskridande storregionen och träffar representanter från kommuner, regioner, näringslivet, akademin och civilsamhället. OECD kommer också använda sig av externa experter från olika delar av världen som kommer till Sverige och Norge för att analysera och utvärdera våra förutsättningar och hur vi hur vi arbetar med regional utveckling. OECD:s rapport förväntas vara helt klar vid årsskiftet 2017/2018.

Arbetet bygger vidare på tidigare insatser som exempelvis Interregprojektet The Scandinavian 8 Million City och OECD:s undersökningar av regioner och länder, som till exempel rapporten om Sverige som helhet och den tidigare rapporten om Skåne.

Under projektets gång publicerar vi delar av den information som samlas in till OECD. Bland annat har vi lämnat in en översiktlig analys av utmaningar och möjligheter för området: Key Policy Challenges Western Scandinavia Jan 2017. Det finns också rapporter från respektive delregion som publiceras på deras sidor och i nyheterna.

För mer information kontakta projektledare Lena Holmberg, lena.m.holmberg@vgregion.se