Samtal om Sydvästsveriges utveckling och Västkustbanans betydelse för tillväxt och samhällsutveckling

Onsdagen den 22 mars träffade Region Halland tillsammans med ledande representanter från Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Varbergs, Halmstads och Helsingborgs kommun Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Regeringen har inlett arbetet med att ta fram en reviderad nationell transportplan för perioden 2018-2029. Utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen är det Trafikverket som har ansvar för att ta fram den nya nationella planen för transportsystemet.

Därför träffades ett flertal parter från Sydvästsverige Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon för att samtala om Västkustbanans betydelse för tillväxt, arbetsmarknadsförstoring, samhällsutveckling och bostadsbyggande och vikten av att prioriterade infrastrukturåtgärder kommer med i ny nationell plan.

–       Sydvästsverige är en starkt expansiv region. Det är allt fler som pendlar till arbete, studier och nöjen vilket ställer krav på en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott och värd för dagens möte.

–       Västkustbanan är ryggraden för det hållbara resandet, för järnvägstransporter och är en viktig länk mellan storstadsområdena Oslo-Göteborg och Malmö-Köpenhamn. För att nå full kapacitet är det av största vikt att Västkustbanan får dubbelspår längs hela sträckan och att ombyggnation av Halmstad personbangård kommer med i nationell plan säger Dag.

–       Dagens gemensamma samtal med Trafikverket har varit givande.  Vi har fått möjlighet att berätta på vilket sätt sydvästra Sverige bidrar till hela landets utveckling och tillväxt om prioriterade infrastruktursatsningar genomförs, avslutar Dag.

För mer information, se pressmeddelande från Region Halland

Foto: Region Halland/Magnus Andersson