Ny OECD-rapport för svensk regional tillväxt och utveckling

oecd-sweden-2017
OECD Territorial Review Sweden 2017 presenterades i Stockholm den 8 mars och Megaregion Western Scandinavia var på plats under lanseringen.

Ännu en gång berömmer OECD Sverige för att vara ett av medlemsländerna i OECD som är bäst i klassen sätt till ekonomisk tillväxt mätt som BNP per capita och lägst regionala ojämlikheter sett till BNP per capita. Liksom många andra regioner runt om inom OECD finns utmaningarna som åldrande befolkning, inomregional migration från landsbygden till storstadsområdena samt migrationen från utlandet som kräver investeringar för att kunna erbjuda fortsatt hög service.

OECD Territorial Review Sweden 2017 är en uppföljning av den Territorial Review som OECD gjorde 2010 och därmed studerar OECD även denna gång hur Sverige utvecklats sedan 2010 inom landsbyggnadsutveckling, flernivåstyre och regional organisation.

Sverige bra på att följa OECD:s rekommendationer

OECD berömde även Sverige för att ha varit framgångsrika i att ta tillvara på och implementera OECD:s rekommendationer från 2010. Antalet rekommendationer 2010 uppgick till drygt 30 stycken och utav dessa har 52 procent helt/delvis implementerats, 29 procent pågående och 19 procent är inte implementerade. Framgångarna har i första hand rört rekommendationerna kring institutionell samordning och regionalt styre. Mindre lyckosamma har integreringen av landsbygdsutvecklingen varit i det regionala utvecklingsarbetet.

Den svenska landsbygden är enligt OECD välmående, men har utmaningar utifrån avfolkningen, åldrande befolkning och upprätthålla global konkurrenskraft. Investeringar i samhällsservice behövs för att öka attraktionskraften. Landsbygden skiljer sig åt i Sverige sett till ekonomisk tillväxt, där de norra delarna under de senaste åren har presterat bättre än landsbygden i söder tack vare näringslivsstrukturen, där naturtillgångarna i norr är en stor del av förklaringen. Landsbygdspolitiken är viktig för att betona dessa skillnader. Några av OECD:s rekommendationer för att förstärka landsbyggnadsutvecklingen är en gemensam rumslig definition för att kategorisera olika typer av landsbygdsområden och effektiv integrering av landsbygdspolitiken i de regionala utvecklingsstrategierna.

Positivt med utvidgat regionalt utvecklingsansvar

I 2010 års Territorial Review över Sverige beskrev OECD Sveriges flernivåstyre som ett timglas med en asymmetrisk modell där den statliga och lokala nivån har mer inflytande och mandat än den regionala nivån.  Sedan 2010 har ytterligare några landsting fått ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet vilket OECD tycker går i rätt riktning. Förslaget om de nya storregionerna kan komma att ge stärkt kapacitet för regionerna. Några av OECD:s rekommendationer för effektivare flernivåstyrning är fortsatt arbete med att förbättra samordningen samstämmigheten mellan de olika nivåerna både horisontellt och vertikalt samt inkludera de funktionella arbetsmarknadsregionerna i diskussionen kring nya storregioner.

OECD:s rekommendationer till Sverige har betydelse för parterna i OECD-studien Megaregion Western Scandinavia och det framtida arbetet med ökat samarbete och integration inom geografin.

Läs mer om OECD Territorial Review Sweden 2017