Sverige får beröm i ny OECD-rapport

OECD har genomfört en så kallad Economic Survey av Sverige. Flera av de aspekter som rapporten tar upp för Sverige är också relevanta för Megaregionen Western Scandinavia.

Ur den svenska regeringens pressmeddelande 2017-02-09:

”OECD:s generalsekreterare Angel Gurría presenterar idag deras rapport om det ekonomiska tillståndet i Sverige. Ett särskilt fokus ligger denna gång på jämlikhet och jämställdhet. OECD ger också uttalat stöd för regeringens förda finanspolitik. Rapporten är ett led i den granskning som OECD regelbundet gör av medlemsländernas ekonomier.

OECD har analyserat ett antal områden. De konstaterar att ekonomin växer starkt genom en större arbetskraft, stigande investeringar och den senaste tidens ökade svenska produktivitet. OECD understryker att regeringen gör rätt i att låta de tillfälliga migrationsrelaterade kostnaderna slå igenom utan att kompensera med tillfälliga skattehöjningar eller nedskärningar i välfärden. Regeringen ska ”fortsätta bedriva en stram finanspolitik medan de låter tillfälliga migrationsrelaterade kostnader slå igenom för att underlätta etablering.”

….

OECD skriver att arbetslösheten minskar även om den fortfarande är relativt hög för en del utsatta grupper på arbetsmarknaden. De menar att den ökning av inkomstklyftor vi sett i Sverige måste vändas och föreslår reformer när det gäller boende, lönesubventioner, etablering och en mer systematisk ansats när det gäller att höja ersättningarna i socialförsäkringssystemen. De anser också att jämställdheten mellan kvinnor och män kan förbättras ytterligare, bl.a. genom en mer jämnt fördelad föräldraförsäkring.

Samtidigt noterar OECD att Sverige överträffar OECD-snittet i alla underkategorier när det gäller deras så kallade ”better life-index” och utmärker sig tydligast när det gäller bra miljö, hälsa, civilt engagemang och styrning, samt i balans mellan arbetsliv och fritid.

I övrigt vill OECD se fler åtgärder mot risker på bostadsmarknaden.”

Titta gärna på den presentation som gjordes av Angel Gurría!